Friday, March 16, 2012

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย จะต้องคำนึงถึง
(๑) สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย
(๒) มีความเป็นไปได้ในการตอบปัญหาการวิจัย
(๓) สามารถเข้าใจได้ง่าย
(๔) ใช้ประโยคบอกเล่า
(๖) เป็นเรื่องเดียวกับหัวเรื่องการวิจัย
หัวข้อ "กระบวนการค้าไม้พยูง ในเขตอุทยานแหป่งาติภูผายล"
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(๑) เพื่อทราบกระบวนการ รูปแบบการค้าไม่พยูง
(๒) เพื่อทราบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบการค้าไม่พยูง
หัวข้อการวิจัย "

หัวข้อการวิจัย "ความคาดหวังของผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กชั้นอนุบาล ๒ กรณ๊ศึกษา โรงเรียนร่มเกล้า ตำบลหนองแคน"วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(๑) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อพัฒนาการทางการเรียนของนัแเรียน
(๒) เพื่อศึกษา


หัวข้อการวิจัย "ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการงานกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา บ้านนาโสก"
หัวข้อการวิจัย "
หัวข้อการวิจัย "ปัญหาการจัดการขยะ กรณีศึกษา ตำบลวังยาง"วัตถุประสงค์การวิจัย
(๑) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการขยะของตำบลวังยาง
(๒) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะของตำบลวังยาง
หัวข้อการวิจัย "ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี"
หัวข้อการวิจัย "ความคิดเห็นของเยาวชนต่อการเข้าวัดฟังธรรม กรณีศึกษา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม"วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(๑) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเยาวชนต่อการเข้าวัดฟังธรรม
(๒) เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมให้เยาวชนเข้าวัดฟังธรรม
หัวข้อการวิจัย "ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน กรณีศึกษา บ้านาโสก หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก"วัตถุประสงค์การวิจัย
(๑) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการบริหารจัดการของกรรมการประชาหมู่บ้าน
(๒) เพ่อศึกษาปัญหาการให้บริการน้ำประชาหมู่บ้าน
(๓) เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำประปาของกรรมการน้ำประปาหมู่บ้านหัวข้อการวิจัย "ความคิดเห็นต่อการใช้ facebook ของนักเรียนโรงเรียนบ้านชะโนด ๒ ช่วงชั้นที่ ๒-๓ "    วัตถุประสงค์การวิจัย
(๑) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้นักเรียนเล่น facebook
(๒) เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการเล่น facebook ของนักเรียน
หัวข้อการวิจัย "ภาระของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา บ้านหนองหนาว หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร"วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(๑) เพื่อศึกษาภาระของผู้สูงอายุ
(๒) เพื่อศึกษาแนวทางการดแลผู้สูงอายุ
หัวข้อการวิจัย "ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานโครงการ C.C.F สำหรับเด็กที่พ่อแม่หย่าร้าง กรณีศึกษา บ้านแก้ง/โนนคำ"วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(๑) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ
(๒) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการดเนินงานโครงการ CCF ในพื้นที่เป้าหมาย

หัวข้อการวิจัย "
หัวข้อการวิจัย "หัวข้อการวิจัย "
หัวข้อการวิจัย "การมีสวัสดิการและการคุ้มครองรายได้ของครอบครัวเกษตรกรที่ได้รับจากภาครัฐในเขตตำบลดงหลวง"
 

 
หัวข้อวิจัย "พฤติกรรมการใช้สารเคมีในการจำกัดวัชชพืชของเกษตรกรตำบลหนองแคน
วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อศึกษาปริมาณการใช้สารเคมีในการจำกัดวัชชพืชของเกษตรกร
(๒) เพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้สารเคมีจำกัดวัชชพืช
 
 

No comments:

Post a Comment